Места
Организатори
Декларация за малолетни (под 16г.) и непълнолетни ( под 18г.) посетители
Декларация за малолетни (под 16г.) и непълнолетни ( под 18г.) посетители

Ако нямате навършени 18 години, трябва да сте придружени от родител или друг пълнолетен, на когото родителите ви имат доверие и когото са упълномощили да ви придружава. 

Примерна декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ
 


Във връзка с чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето

Долуподписаният/ та ........................................................................................
/име, презиме, фамилия/
адрес: ...................................................................................................................
 ЕГН ......................................, тел.………………………………………………..

Декларирам, че съм:

 - родител,
 - настойник,
 - попечител,
 - друго лице, което полага грижи,
 - придружител - пълнолетно дееспособно лице,

и като такъв нося пълна отговорност за малолетното/непълнолетното лице:

............................................................................................................................,
                           /име, презиме, фамилия/

ЕГН: ............................

Съгласен съм личните ми данни да бъдат ползвани за нуждите на настоящата декларация.

Декларатор: ………….......
(подпис)

гр. ……………….                    
дата ……/ ……/ ........... г.

 

Валути