Декларация за малолетни (под 16г.) и непълнолетни ( под 18г.) посетители
Декларация за малолетни (под 16г.) и непълнолетни ( под 18г.) посетители

Ако нямате навършени 18 години, трябва да сте придружени от родител или друг пълнолетен, на когото родителите ви имат доверие и когото са упълномощили да ви придружава. 

Примерна декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ........................., ЕГН .........................,
Л.К. номер ........................., издадена на ......................... от .........................
адрес: ..........................

на основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето, във връзка с 
разпоредбите на Наредба за специализирана закрила на деца на 
обществени места,

Декларирам, че съм:
1.  родител,
2.  настойник,
3.  попечител,
4.  друго лице, което полага грижи за детето,
5.  придружител ‐ пълнолетно дееспособно лице, /вярното се подчертава/
и като такъв нося пълна отговорност за детето:
..........................................................................................., с ЕГН: ............................ (име, презиме, фамилия)
С  постоянен  адрес  ..................................................................................................,
с л.к. № ..............................., изд. на ..................... год. от МВР ......................
Съгласен  съм  личните  ми  данни  да  бъдат  ползвани  за  нуждите  на 
настоящата декларация.


Декларатор:
                    (име и подпис)

 

 

Валути